MVU

Hur kan se problemen ut?

Vi utgår från en bred och vid definition av våld. Vår utgångspunkt för behandling av våld är att definiera våld som något betydligt mer omfattande än vad tex rättsväsendet använder. För oss är det centrala att problematiken handlar om aggressionspräglade beteenden, attityder och värderingar som avsiktligt eller oavsiktligt skrämmer, skapar otrygghet eller riskerar att skada omgivningen (och/eller sig själv). Sådant som riskerar hälsan eller välbefinnandet för den som utsätts för det. I detta ligger också beteenden och attityder som leder till tvingande kontroll och anpassning av andra. Därigenom lägger vi stor vikt vid konsekvenserna ( för mottagaren ) av ett beteende när vi definierar, bedömer och arbetar med våldsproblematiken. Därmed sagt så menar vi inte enbart fysiskt våld utan inkluderar också psykiskt, sexuellt, materiellt våld liksom hot om våld. Olika former av makt och kontrollbeteende som skapar rädsla och otrygghet för den som drabbas eller berörs. Våldet kan vara mot vuxna närstående och/eller mot barn. Våld mot barn och ungdomar sker ibland  i  i uppfostringssyfte eller som aga.

Förutom att det som bekant är olagligt i Sverige är det enligt välgrundad aktuell forskning, inte minst forskning om hjärnan och om trauma, en uppfostringsmetod med stora hälsorisker för det utsatta barnet. Vi prioriterar problematik som är kopplat till föräldraskap och våld. Starten till en kontakt med Mottagningen mot våld kan se väldigt olika ut. Det ska vara en ”låg tröskel” till mottagningen och det krävs inte att man själv tydligt vet eller kan formulera problemet. Det räcker att man känner att man vill en förändring. Och det kan vara både den som utövar våldet eller den som drabbas av det, som tar första kontakten. Män, kvinnor, mammor eller pappor; alla är välkomna. Vi arbetar också under vissa förutsättningar med parsamtal.

I ett första samtal går det ofta att reda ut hur problemen ser ut och utröna om mottagningen med sin kapacitet av individuella eller gruppkontakter kan vara till fortsatt hjälp. Det kan också vara vårt nätverk av kontakter som gör att vi kan hänvisa vidare. Det är sällan en enda händelse eller ett enda problem som uppenbarar sig, utan tid måste ägnas åt att förstå vidden och sammanhangen.

Vi har ett brett perspektiv på våldets allvarliga inverkan på alla familjemedlemmar. Det är ofta  nära mellan den som utövar våld, den som blir utsatt för våld och den som blir vittne till våld, och risken är stor att vandra mellan rollerna. Därför gör vi vad vi kan för att se till allas behov och är beredda att träffa även den utsatta partnern eller barnens mamma. Vi samarbetar med Trappan för att berörda barn skall erbjudas lämpligt stöd.

Vår mångåriga erfarenhet har givit oss övertygelsen om att det går att förebygga och förhindra våld i nära relationer! Det går att förändra sina aggressionbeteenden och skrämmande attityder.


Vad är våld?

  • Fysiskt våld
  • Psykiskt våld
  • Sexualiserat våld
  • Materiellt våld
  • Ekonomiskt våld
  • Latent våld
  • Motvåld  (efter Alternativ til Vold)
  • Det är viktigt att inte undvika att använda ordet ”våld” när det handlar om beteenden som kränker eller skadar en annan människa. Av flera skäl.Att inte använda ordet ”våld” innebär att osynliggöra våldet och därmed lägga grunden även för nästa våldshändelse.  Det är att låta andra saker bli viktigare, att ge intrycket att inte våldet i sig är viktigt nog.Det farliga är inte att tala om våld, det är farligt att inte tala om våld.MVU:s erfarenhet är att det är fruktbart att så tydligt fokusera på våld. Det är inte farligt eller avskräckande, det är konkret och effektivt. Man har lärt sig att på MVU så går det att prata om våld.

Klicka här för telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation.